اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/894091/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1&text=%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1

اشتراک گذاری