اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/894323/%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-&quot%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87&quot-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85/%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-&quot%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87&quot-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85&text=%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%26quot%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87%26quot-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85

اشتراک گذاری