اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/894396/%D8%AE%D8%B7-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C%E2%80%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF/%D8%AE%D8%B7-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C%E2%80%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF&text=%D8%AE%D8%B7-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C%E2%80%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری