اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/895126/%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-16-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-16-%D8%B3%D8%A7%D9%84/%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-16-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-16-%D8%B3%D8%A7%D9%84&text=%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-16-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-16-%D8%B3%D8%A7%D9%84

اشتراک گذاری