اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/895573/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1&text=%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

اشتراک گذاری