اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/895631/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF&text=%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF

اشتراک گذاری