اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/895700/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1&text=%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1

اشتراک گذاری