اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/896471/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-&text=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-

اشتراک گذاری