اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/896987/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-aek-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D8%AF/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-aek-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D8%AF&text=%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-aek-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D8%AF

اشتراک گذاری