اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/897054/%D9%81%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%E2%80%8C%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF/%D9%81%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%E2%80%8C%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF&text=%D9%81%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%E2%80%8C%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF

اشتراک گذاری