اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/902449/%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7/%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7&text=%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7

اشتراک گذاری