اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/903098/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%85%D8%B1%DA%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%84%D8%B1/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%85%D8%B1%DA%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%84%D8%B1&text=%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%85%D8%B1%DA%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%84%D8%B1

اشتراک گذاری