اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/943896/%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%A2%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%A2%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&text=%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D8%A2%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری