اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/953535/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D8%B3%D8%A7-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D8%B3%D8%A7-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87&text=%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D8%B3%D8%A7-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87

اشتراک گذاری