اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/956772/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-20%D8%B3%D8%A7%D9%84/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-20%D8%B3%D8%A7%D9%84&text=%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-20%D8%B3%D8%A7%D9%84

اشتراک گذاری