اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/970801/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88-%D8%B9%DA%A9%D8%B3/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88-%D8%B9%DA%A9%D8%B3&text=%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88-%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری