اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/971548/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87&text=%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87

اشتراک گذاری