اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/990203/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81-15-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%BA%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81-15-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%BA%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF&text=%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81-15-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%BA%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

اشتراک گذاری