اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/990801/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87&text=%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87

اشتراک گذاری