اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://jamejamonline.ir/fa/news/993902/%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B1-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D8%B2%D9%86%DB%8C%D9%85/%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B1-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D8%B2%D9%86%DB%8C%D9%85&text=%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B1-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D9%88%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D8%B2%D9%86%DB%8C%D9%85

اشتراک گذاری