اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://javanemovafagh.com/embrace-of-god/&text=%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7%20%E2%80%93%20%D8%A2%D8%BA%D9%88%D8%B4%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7

اشتراک گذاری