اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://maaref.makarem.ir/ar/article/index/394970/%D8%B3%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%81%D9%82%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%89-%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%87(%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B8%D9%84%D9%87)

اشتراک گذاری