اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://maaref.makarem.ir/fa/article/index/412609/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D9%8A%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF(%D8%B9)-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D9%88-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%87%D8%9F

اشتراک گذاری