اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://maaref.makarem.ir/fa/article/index/412610/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC-%D9%88-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF(%D8%B9)%D8%9F

اشتراک گذاری