اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://maaref.makarem.ir/fa/article/index/418453/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1(%D8%B5)!

اشتراک گذاری