اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://maaref.makarem.ir/maaref/fa/article/index/408483/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85(%D8%B5)-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%DA%A9%D8%B1%D8%9F!

اشتراک گذاری