اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://makarem.ir/ahkam/az/home/istifta/265870/pul-sahibinin-%C5%9F%C9%99rt-olmadan-uzun-m%C3%BCdd%C9%99tli-yat%C4%B1r%C4%B1mlar%C4%B1

اشتراک گذاری