اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/251712/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%81

اشتراک گذاری