اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/252701/%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA

اشتراک گذاری