اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/252702/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84

اشتراک گذاری