اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/252727/%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%85%D9%88%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85

اشتراک گذاری