اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/252729/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%85%D9%87

اشتراک گذاری