اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/256991/%D8%BA%D8%B3%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%87%D9%81%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%91%D9%84

اشتراک گذاری