اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/258140/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D9%87-%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86

اشتراک گذاری