اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/258147/%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D9%87

اشتراک گذاری