اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/259109/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84

اشتراک گذاری