اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/259534/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%AA-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%B1

اشتراک گذاری