اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/259735/%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D9%81%D8%B1%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A1

اشتراک گذاری