اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/260561/%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%D9%86-%DA%A9%D9%85-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1

اشتراک گذاری