اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/260565/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%B1%D8%A8%D8%A7

اشتراک گذاری