اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/260567/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%DA%86%D9%8A%D8%B2%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%89-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%B3

اشتراک گذاری