اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/262723/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86%DB%8C%D9%87

اشتراک گذاری