اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/262765/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%82%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AD

اشتراک گذاری