اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/264297/%D8%B4%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%AC-%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%B9-%DB%8C%D8%A7-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86-%D9%84%D8%A8%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85

اشتراک گذاری