اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/269241/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%84%D8%AD

اشتراک گذاری