اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/269370/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87

اشتراک گذاری