اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/269372/%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

اشتراک گذاری