اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/269428/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B7-%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D9%8A

اشتراک گذاری