اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://makarem.ir/ahkam/ru/home/istifta/248262/%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2

اشتراک گذاری