اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://makarem.ir/ahkam/ru/home/istifta/248361/%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B

اشتراک گذاری